Tác phẩm Junior Artist

Tổng hợp những tác phẩm diễn hoạ 3D, diễn hoạ kiến trúc cuối khóa của học viên khoá học Junior Artist tại 4pixos Academy